شش قانون هدایای اداری و شرکتی

کلیر آندروود، شش قانون کلیدی که خودش در زمان ارزیابی و پیاده سازی خط مشی های مرتبط با هدایای شرکتی به کار می برد را برشمرده است. شرکت های هوشیار می دانند که حرکت های کوچکی که نشانی از حسن نیت نسبت به مشتریان و کارکنان را با خود به همراه دارد، می تواند تفاوت عظیمی در ایجاد ارتباطات تجاری مثبت و سالم ایجاد نماید.

تقدیر و پاداش داخل شرکتی، روشی قوی برای بهبود بهره وری کارکنان بوده، در حالی که توسعه این رسم به خارج از شرکت و در محدوده سیاست های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت، ابزاری مناسب برای مشتریان موفق و ح